THM GießenStundenplan SS 2018 Vorlesungen Untis 2013
D-35390, Wiesenstr. 1416.6.2018 8:33

WEB6   WEB6
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
1- 08:00
UP Ar
A2 119 1)
UP Ar
A2 119 1)
ENT Ko
A8 001 6)
2 - 09:45
TE Tre
A2 U117 3)
3- 11:30
TE Tre
A3 001 4)
Mittag
4- 14:00
*ESG Sub
A2 206 5)
WE Rog
A2 U113 7)
5- 15:40
SiM Sa
A2 015 8)
6- 17:20
7- 19:00
ENTÜ Ko
A2 U111 2)
Untis 2013         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Zyklische LV 4.4.2018 - 6.7.2018 Vorlesungen 04.04. - 06.07.2018 SS_18